Често задавани въпроси

Какво представлява Хагската конвенция?

Конвенцията от Хага за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване е Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г., в сила за Република България от 1 септември 2002 г. Тя гарантира извършването на международно осиновяване при най-добра закрила на интересите на детето и при съблюдаване на неговите основни права.

Какъв период от време е необходим, за да се осъществи едно осиновяване?

Периодът на чакане е динамичен и варира. Той зависи от броя на децата и броя на регистрираните осиновяващи, както и от готовността на осиновяващите да осиновят дете със специални нужди или дете на по-висока възраст.

Кои са децата, които се нуждаят от семейства?

Децата са от ромски, турски и български етнически произход, като мнозинството са от ромски произход.  Обикновено са на възраст между 1 и 18 години, но повечето са на по-висока възраст или с някакви специфики в здравословното състояние.  Някои от тях са били настанени в институции, след като са били изоставени от родителите си. Причините за изоставянето са комплексни: бедност, безработица, деца родени от самотни майки, деца на родители със здравословни проблеми.

Колко пътувания са необходими до България?

Две: първото пътуване е след приемане на предложението за осиновяване и е с продължителност от около седем дни. По време на първото пътуване кандидат-осиновителите се запознават с детето. При второто пътуване, семейството поема попечителство над детето и след оформяне на необходимите документи, може да отпътува с него от България. Второто пътуване отнема около десет дни, но не е задължително, тъй като детето може да бъде ескортирано от служител на Алиста. Ние винаги насърчаваме семействата да осъществят и двете пътувания лично.