Мисия

Алиста е сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да осигури любов, сигурност и грижа на децалишени от родителски грижи и деца със специални нужди чрез настаняване в постоянни семейства. Служителите на Алиста притежават необходимите опит, умения и енергия, с които да подкрепят осиновителите по време на сложния процес на международното осиновяване.

Новини

През месец ноември 2014 бяха актуализирани две от наредбите на Министерство на правосъдието, които имат пряко отношение към работата на акредитираните организации за международни осиновявания и самия осиновителния процес. Текстовете на наредбите могат да се прочетат на сайта на Министерство на правосъдието.

НАРЕДБА № 2 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации /обн. ДВ бр. 91 от 04.11.2014г./.

и

НАРЕДБА № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието /обн. ДВ бр. 91 от 04.11.2014г./

Защо да осиновим дете от България?

Въпреки скорошните реформи в страната и забележителните усилия на държавата и неправителствените организации, които доведоха до увеличаване на броя на децата, настанени в алтернативна грижа (приемни родители, центрове за настаняване от семеен тип), повечето от децата лишени от родителски грижи продължават да живеят в институции. Базата данни TransMonEE създадена от УНИЦЕФ през 1992 сочи, че най-големият дял на„резидентна грижа за малки деца“ в Централна Източна Европа и ОНД се отчита в България (956 на 100 000 деца на възраст 0 до 3 годни през 2007г.). Въпреки че тези стойности са намалели след пика в края на 90-те години, децата нуждаещи се от семейство в България са твърде много.

България е държава ратифицирала Хагската конвенция, което означава, че се взимат допълнителни мерки за гарантиране най-добрите интереси на децата при осиновяване. Осиновителният процес е стабилен и предсказуем.

This is an example announcement, go and change it in the theme options!

Последни новини