Осиновителен процес и изисквания

Лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в България, трябва да подаде молба с приложени към нея документи до Министерство на правосъдието.

Когато получим пълното досие на кандидатите за осиновители, ние превеждаме и легализираме всички документи и ги подаваме в Министерството.

Въз основа на подадената молба и приложените към нея изрядни документи, осиновяващият се вписва в регистъра на осиновяващите с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете от България.

След като разгледа молбата на осиновяващите, Съветът по международни осиновявания предлага за осиновяване конкретно дете като се съобразява с реда на вписване на кандидатите и профила на желаното дете, за което те имат одобрение. Министерството на правосъдието ни предоставя официално предложение за осиновяване заедно с доклад и снимка на детето. Ние превеждаме и изпращаме на кандидат-осиновителите всички предоставени документи.

Съветът по международни осиновявания към разглежда молбите на осиновяващите по реда на входящите им номера в регистъра. Периодът на чакане е динамичен и варира. Той зависи от броя на децата и броя на регистрираните осиновяващи. Готовността на осиновяващите да осиновят дете със специални нужди, група деца, или дете на по-висока възраст им дава предимство за по-бърза процедура.

Служителите на Алиста подкрепят и насочват кандидат осиновителите по време на целия процес – от първоначалното оформяне на документите до заминаването на детето или децата за чужбина.

След настаняването на детето продължаваме да поддържаме контакт със семействата и гарантираме, че 4 следосиновителни доклада за период от две години след осиновяването са предадени в срок на Министерство на правосъдието. Докладите се изготвят на всеки 6 месеца от лицензиран социален работник.

Международно могат да бъдат осиновени само деца, вписани в Регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване. Регистърът се води от Министерство на правосъдието. Децата с роднинска връзка обикновено се осиновяват заедно. Голям брой от децата, вписни в този регистър са на по-висока възраст, имат повече от 2 или 3 братя/сестри, и/или имат специфики в здравословния статус.

За да могат да осиновят дете/деца от България, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Да са поне 15 години по-възрастни от осиновяваното дете.