Необходими документи

Документи, необходими за  вписване в регистъра на  Министерство на правосъдието по чл.113, ал.1, т.2 по СК на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване

Лице с обичайно местопребиваване в чужбина, което желае да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България, трябва да подаде в Министерство на правосъдието, изискуемите документи съгласно Наредба № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието, за да бъде вписано в  регистъра при МП, съгласно чл.113, ал.1, т.2, а именно

  1. Молба до Министерство на правосъдието, съдържаща:
  1. Удостоверение за годност за осиновяване, издадено от Централния орган на съответната част от Великобритания – Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия;
  2. Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права
  3. Социален доклад за осиновяващите, съдържащ проучване за членовете на семейството;
  4. Документ за здравословното състояние на осиновяващите, изготвен от лекар, който съдържа:
  1. Удостоверение за съдимост на осиновяващите;
  2. Удостоверение за брак на осиновяващите (в случаите на семейства);
  3. Копие на документ за самоличност на осиновяващите;
  4. Пълномощно за акредитираната българска организация;
  5. Договор по посредничество за международно осиновяване;