За нас

Алиста е сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да осигури любов, сигурност и грижа на деца лишени от родителски грижи и деца със специални нужди. Служителите на Алиста притежават необходимите опит, умения и енергия, с които да подкрепят осиновителите по време на сложния процес на международното осиновяване.

Акредитация

СНЦ Алиста е организация с нестопанска цел, акредитирана с лиценз на Министерство на правосъдието №131/12 от август 2013г., София съгласно Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания за САЩ, Обединеното кралство, Испания, Италия, Франция, Швеция и Гърция.

Екип

СНЦ Алиста притежава екип от опитни слециалисти отдадени да служат на децата в нужда и семействата, които желаят да им дарят любяща грижа. Екипът ни включва адвокат, психолог, педагог, преводач, лекар, администратор и социални работници. Всички наши служители работят съгласно високи етични и професионални стандарти с цел закрила на най-добрите интереси на всяко дете и семейство.

Ние ценим социалните аспекти на осиновяването, но познаваме отлично и правните му страни. Сдружението предприема всички дейности, свързани с осиновителната процедура според изискванията на българското законодателство и законодателството на приемащата държава, съблюдавайки правата на децата и осиновяващите, и съобразно принципите, изложени в Хагската конвенция.

Наша цел е да осигурим любящи домове за децата в нужда и искрено вярваме във всичко, което правим. Активно работим със деца със специфики в здравословния статус или на по-висока възраст.

Дейности

Проекти

(предстои публикуване)

Контакти

СНЦ „Алиста“

гр. София
ул. „Христо Белчев“ №37, ап. 4
тел. 02/980 22 55

Ел. поща: info@alistaadopt.org