Етичен кодекс

Етичният кодекс е съвкупност от стандарти за морално поведение на всички работещи в Сдружение „Алиста“, за краткост наричано Алиста.

Етичният кодекс на Сдружение „Алиста“ има за цел:

Основни ценности и етични принципи на Сдружение „Алиста“:

Работещите в Алиста, при работата си, изпълняват своите задачи и дейности, като се ръководят от следните основни ценности и принципи:

Вътрешни правила на поведение на работещите в Сдружение  „Алиста“

Морални отговорности на екипа на  Сдружение „Алиста“ към детето:

Морални отговорности на екипа на  Сдружение „Алиста“ към семейството:

Морални отговорности на екипа на  сдружение „Алиста“ към колегите

Морални отговорности на екипа на сдружение „Алиста“ към обществото

Мултидисциплинарният екип на сдружение „Алиста“ се задължава: