Законодателство

Хагска конвенция

България е страна по Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания, която гарантира, че осиновяването е извършено в най-добрия интерес на детето при съблюдаване на неговите основни права.

Централен орган

Централният орган на България по Хагската конвенция е Министерство на правосъдието, което осъществява всички дейности, свързани с международните осиновявания: приемане на молби и документи на кандидат-осиновители, водене на регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от чужди граждани и регистъра на кандидат осиновителите, изготвяне на проекти на писмени съгласия за министъра на правосъдието за осиновяване и др.

Към Министерство на правосъдието работи Съвет по международно осиновяване, който изпълнява важни консултативни функции във връзка с международното осиновяване.  Съветът е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично и сред основните му задачи е отправянето на предложениякъм министъра на правосъдието за определяне на подходящи осиновители за дете.

НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НАРЕДБА№ 3 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО