Законодателна уредба на международните осиновявания в Кралство Швеция

I. МЕЖДУНАРОДЕН ОСИНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИТЕ

Кандидат-осиновителите трябва да са навършили 25 години или 18 години, ако осиновяването е свързано със собствено дете, съгласно чл. 1 на  Шведския кодекс за родителските задължения и настойничеството

Съгласно чл. 1 на  Шведския кодекс за родителските задължения и настойничеството осиновителите трябва да са навършили най-малко двадесет и пет годишна възраст или да са навършили 18 години, ако осиновяването е свързано със собствено дете или с осиновеното дете на съпруг или други специални условия.

Не съществува законово изискване за възрастова разлика между осиновител и осиновен, но се счита, че осиновителите трябва да бъдат на такава възраст, на каквато биха били истинските родители на детето. Установена е практика, социалните комисии да не дават одобрение за осиновяване на кандидат-осиновители, които са на възраст над 43 или 44 години.

Осиновителите, сключили брак могат да осиновяват едновременно с изключение на случаите, в които единият съпруг живее на неизвестен адрес или страда от сериозно умствено разстройство (чл.3 от Кодекс за родителските задължения и настойничеството).

II. МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ 

Кралство Швеция ратифицира Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за закрила на децата и сътрудничеството в областта на международните осиновявания на 1 септември 1997г. съгласно чл.1 на  Закон, приет в резултат на присъединяването на Швеция към Хагската конвенция от 29 май 1993г.

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ

Шведското законодателство, касаещо осиновяване на дете, гражданин на чужда държава от лице/лица шведски граждани се съдържа в следните нормативни актове:

Документи, необходими за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България

Tаблица за разходите, свързани с международно осиновяване по образец на Хагската конференция по международно частно право