Законодателна уредба на международните осиновявания в Република Франция

I. МЕЖДУНАРОДЕН ОСИНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС ВЪВ ФРАНЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТ- ОСИНОВИТЕЛИТЕ

II. МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ФРАНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Международните актове, регламентиращи международните осиновявания, по които Франция е страна са:

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

Документи, необходими за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България

Tаблица за разходите, свързани с международно осиновяване по образец на Хагската конференция по международно частно право