Законодателна уредба на международните осиновявания в  Съединените Американски Щати

I. МЕЖДУНАРОДЕН ОСИНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС В САЩ

ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОСИНОВИТЕЛИТЕ

Първата стъпка, която трябва да предприемат граждани на САЩ или место  пребиваващите на територията на САЩ, които искат да осиновят дете от държава  по Хагската Конвенция, е да изберат американска акредитирана агенция, която да  посредничи в процеса по международното им осиновяване. Осиновяване на дете от  държава по Конвенцията в САЩ може да се осъществи само с посредничеството на  американска агенция, акредитирана от Съвета по акредитация или Департамента  по човешки ресурси на Колорадо, които са акредитиращите органи, определени от  Държавния Департамент на САЩ. Само акредитирана агенция може да извършва  социалното проучване на осиновяващия и да изготви социалния доклад. Ако  социалният доклад е изготвен от осиновителна агенция, която не е акредитирана,  той задължително трябва да бъде одобрен от акредитирана агенция, за да може  осиновяването да бъде разрешено от службите на САЩ. С влизането в сила на  Хагската Конвенция се въведе задължително минимално съдържание на социалния  доклад, а именно:

Интервюта и посещения в дома на кандидат-осиновителите – поне едно  лично интервю с всеки член на семейството и поне едно посещение в дома;

Оценка на възможностите на кандидат-осиновителите да се грижат за  осиновеното дете: оценка на физическите, психическите и емоционални  способности, оценка на финансовите възможности, история на пасивно  или активно семейно насилие, предишни неодобрения за осиновители или  предишни неблагоприятни социални проучвания, съдебно минало, проверка  в регистрите за насилие над деца или неполагане на грижи за деца;

ВЪЗРАСТОВИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИТЕ

ΙΙ. МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА НА САЩ

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Съединените американски щати (САЩ) ратифицираха Хагската конвенция за защита  на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване /Хагска  Конвенция/ и същата влезе в сила на 01.04.2008г;

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА САЩ

Документи, необходими за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България

Tаблица за разходите, свързани с международно осиновяване по образец на Хагската конференция по международно и частно право