Законодателна уредба на международните осиновявания в Италия

 I.  МЕЖДУНАРОДЕН ОСИНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС В ИТАЛИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИТЕ

Осиновяване на малолетни деца от италиански граждани се регулира от закон  №184/04 Май 1983 г. Според изискванията на закона, за да могат да осиновят кандидат-осиновителите:

II. МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ИТАЛИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Международните актове, регламентиращи международните осиновявания, по които Италия е страна са:

Италия ратифицира Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване със Закон №476  от 31.12.1998г., публикуван в публикувана ДВ № 8 от 12 Януари 1999г. и влиза в сила на 16.11.2000 г.

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ИТАЛИЯ

Документи, необходими за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България

Tаблица за разходите, свързани с международно осиновяване по образец на Хагската конференция по международно частно право