Законодателна уредба на международните осиновявания в Испания

I. МЕЖДУНАРОДЕН ОСИНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС В ИСПАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИТЕ

Според нормативните изисквания на Испания (чл.175 от закон № 21/1987), кандидат-осиновителят трябва да е навършил 25 години. При осиновяване от съпрузи достатъчно е единият от тях да е навършил 25 години.

Изискуемата минимална възрастова разлика между кандидат-осиновителя и осиновяваното дете трябва да бъде минимум 14 години.

При изготвянето но психо-социалния доклад, се взема пред вид препоръчителната възрастова разлика от не повече от 40 години разлика между кандидат-осиновителя и осиновяваното дете. Изключения могат да се допуснат в случай на специални осиновяване на деца със специални нужди.

Могат да бъдат осиновявани единствено нееманципирани непълнолетни. По изключение е възможно осиновяването на пълнолетен или еманципиран непълнолетен, когато точно преди еманципацията е съществувало непрекъснато състояние на отглеждане или съжителство, с начало преди осиновявания да е бил навършил 14 години.

Извън осиновяването от двама съпрузи, никой не може да бъде осиновяван от повече от едно лице. В случай на смърт на осиновителя  или в случай на отнемане на родителски права, е възможно ново осиновяване на осиновения.

II.    МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ИСПАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Испания е ратифицирала Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за закрила на децата и за сътрудничество в областта на международните осиновявания на 30 юни 1995 г.

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ИСПАНИЯ

Документи, необходими за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България

Tаблица за разходите, свързани с международно осиновяване по образец на Хагската конференция по международно частно право