Законодателна уредба на международните осиновявания в Гърция

I. МЕЖДУНАРОДЕН ОСИНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС В ГЪРЦИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИТЕ

Съобразно Гражданския кодекс на Гърция, осиновителят трябва да е правоспособен и да е навършил 30 години, но да не е по-възрастен от 60 години. Разликата във възрастта между осиновяващ  и осиновен трябва да е минимум 18 години, или по изключение 15 години, когато става въпрос за детето на съпруг/а или ако е налице сериозен мотив и максимум 50 години.

В случаите, в които осиновяването на малолетно дете се осъществява от съпрузи, достатъчно е един от двамата съпрузи осиновители да отговарят на условията за минимална възраст и за разлика в годините.

В случаите, в които осиновителите са семейни двойки се изисква съгласието и на двамата съпрузи.

Законът допуска неомъжени лица да осиновяват, като изрично се постановява, че съвместното осиновяване от необвързани в брак лица е забранено.

II. МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ГЪРЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Гърция ратифицира  Конвенцията за закрила на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, съставена в Хага на 29 май 1993г на 2 септември 2009, тя предстои да влезе в сила от 01.01.2010г;

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ГЪРЦИЯ

Документи, необходими за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България

Tаблица за разходите, свързани с международно осиновяване по образец на Хагската конференция по международно частно право