Законодателна уредба на международните осиновявания във Великобритания

I.  МЕЖДУНАРОДЕН ОСИНОВИТЕЛЕН ПРОЦЕС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТ- ОСИНОВИТЕЛИТЕ 

Могат да осиновяват лица или лице, навършили/о 21 години и които/което има обичайно пребиваване в Обединеното кралство не по-малко от една година преди подаване на заявлението за осиновяване.

Дете от чужбина може да бъде осиновено ако:

Ако гражданите на Великобритания искат да осиновят от чужбина, те трябва да се свържат или с:

Осиновителния процес от чужбина е подобен на осиновяването във Великобритания и се осъщестява от осиновителна агенция.

Има няколко други стъпки, например:

II.    МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Международните актове, регламентиращи международните осиновявания, по които Великобритания е страна са:

Великобритания подписва  Хагската конвенция на 12.01.1994 г., ратифицира я на 27.02.2003 г. Хагската конвенция  влиза в сила от 01.06.2003 г.

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Два основни акта регламентират международното осиновяване  – Законът за осиновяването и децата от 2002 г.(Adoption and Children Act 2002) и Регламентите за осиновяванията с чуждестранен елемент (The Adoptions with a Foreign Element Regulations 2005).

Законът за осиновяването и децата от 2002 г.e с изменения от 2005 г., но още  с приемането му  е уредил осиновяването  в съответствие с Хагската конвеция. Глава 6, чл. 83-91 от закона урежда осиновяванията с международен елемент. Тя определя приложимостта на закона към всички лица с обичайно местопребиваване в Обединеното кралство, включително Шотландия и Северна Ирландия,  определя влизането на дете в Англия  извън приложението на закона като престъпление и посочва каква е отговорността и размера на наказанието. Лице, извършило престъпление по този раздел,   се наказва с лишаване от свобода за срок не по-дълъг от шест месеца, или глоба в размер не по-голяма от максималната по закон, или и двете, а също и с лишаване от свобода за срок не по-дълъг от дванадесет месеца, или глоба, или и двете.  Урежда се процедурата по отмяна от Върховния съд на осиновявания по Хагската конвенция, направени в противоречие с обществения ред.

В другите действащи в момента актове се уреждат правата и задълженията на посредническите агенции и социалните служби, правилата и стандартите при получаване на удостоверението за годност за осиновяване, процедурата по вписването в регистъра на осиновеното дете и т.н.

В Шотландия, Северна Ирландия и Уелс съответно действат и техни актове и регламенти, приети в съответствие със Закона за осиновяването и децата от 2002 г.

Законодателство в сила от 30 декември 2005

Документи, необходими за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България

Tаблица за разходите, свързани с международно осиновяване по образец на Хагската конференция по международно частно право